له پاکستان څخه د قومي مشرانو يوې ډلې د کابل پر لور سفر پيل کړی
له پاکستان څخه د قومي مشرانو يوه ډله د کابل پر لور خوځېدلې ده، د هغوی سفر له پاکستان...

تاسې شاید دا خوښ کړئ