هلمند کې د سلطان مسعود تاريخي ماڼۍ له غصب راوګرځول شوه
هلمند کې د سلطان مسعود تاريخي ماڼۍ له غصب راګرځول  شوې او مېشتې...

تاسې شاید دا خوښ کړئ