لنډيز  نيټه د کابل په شمال کې درندې جگړې ٢٠٠٠-٧-١ طا...

تاسې شاید دا خوښ کړئ