په کابل کې 1422-7-2 نېټې د علماء کرامو ستري غونډې ته د عالي ...

تاسې شاید دا خوښ کړئ