دغه فرمان چې ٣  /   ٢٧-١-١٤٢١ لمبر دى وايي چې ټولو هغو ړ&...

تاسې شاید دا خوښ کړئ