په کابل کي ددي شورى يو منتظم او د تعليم او تربي وزير م...

تاسې شاید دا خوښ کړئ