كابل كي لمړي په رسمي توګه وويل شوه چه دا غنډه به سبا پ...

تاسې شاید دا خوښ کړئ